POLITIKA PRIVATNSOTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Opće odredbe i primjene

Sentenca d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Malinska, N. Tesle 32 s podružnicom na adresi Rijeka, Korzo 27/II , te sa svojim internetskim stranicama https://www.sentenca.info, https://www.sentenca.club, https://www.fitandrecleadsvault.com (u daljnjem tekstu: Sentenca Web), upisano u Trgovački sud u Rijeci, MBS 040306271, OIB 1800247507, EUID HRSR.040306271, poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti koja se temelji na Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1) koja je u punoj primjeni od 25. svibnja 2018. u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), te drugim važećim propisima primjenjivih u Republici Hrvatskoj koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.  

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima Sentenca Web pristupa putem kontakt obrasca odnosno pojedinih usluga naših web stranica (sentenca.info, sentenca.club, fitandrecleadsvault.com, u daljnjem tekstu: Sentenca Web), a posredstvom kojih Sentenca Web ima omogućen pristup osobnim podacima. Nadalje, Sentenca d.o.o. obvezuje svoje zaposlenike da se pridržavaju navedenih odredbi.

Obujam usluga koje nudi Sentenca d.o.o. je u stalnom razvoju te stoga bilo koje promjene okolnosti koje se mogu dogoditi, mogu izmijeniti ovu izjavu o privatnosti podataka u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Primjenjivat će se izjava o privatnosti podataka prema posljednjim izmjenama kako je objavljena na Internet stranicama https://www.sentenca.info, https://www.sentenca.club, https://www.fitandrecleadsvault.com. Izmjene ove Politike privatnosti i zaštite osobni podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na navedenim stranicama. Korisnike se upućuje da povremeno provjere promjene ovog dokumenta.

Privola korisnika i odustanak

Sentenca Web prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja Sentenca Web, a čiji sastavni dio čini i ova Politika privatnosti i zaštiti osobnih podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi Sentenca Web. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

Koja vrsta podataka se prikuplja?

U načelu, Sentenca Web prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od Sentenca Web i komuniciraju sa Sentenca Web. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.  

Navedeno uključuje:

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge Sentenca Web (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, datum rođenja, spol, sredstvo plaćanja, itd.),

Korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),

Osobni podaci koje generira Sentenca Web ili treće osobe (primjerice šifre).

Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

Svrha obrade podataka:

Sentenca Web može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

  • Pribavljanje usluga koje nudi Sentenca Web,

  • Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje Sentenca Web nudi,

  • Dizajna i razvoja spektra usluga koje nudi Sentenca Web,

  • Interni trening i kontrola kvalitete,

Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,

 

  • Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka Sentenca Web te njegovih pružatelja usluga,

  • Korporativne transakcije koje izvrši Sentenca Web, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,

  • Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,

  • Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču Sentenca Web ili u kojima Sentenca Web sudjeluje.

 

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, Sentenca Web načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

 

Sentenca Web može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja Sentenca Web (npr. Institucije za istraživanje tržišta). Sentenca Web će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je Sentenca Web ovlašten da ih obrađuje; 

Sentenca Web može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je Sentenca Web izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Sentenca Web ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na Sentenca Web; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.  

Sentenca Web može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

 

Nadalje, Sentenca Web može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

 

Svi djelatnici Sentenca Web i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za Sentenca d.o.o. i povezanim društvima.

Gdje i kako se čuvaju podaci?

 

Sentenca Web obrađuje sve sakupljene podatke u Hrvatskoj i čuva ih u sustavima u Hrvatskoj.

 

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Sentenca Web će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

 

Brošure, komercijalna komunikacija

 

U svezi s uslugama koje nudi Hrvatskoj, isti može periodično slati brošure ili druge sadržaje (komercijalne prirode) na adresu ili broj bilo kojeg korisnika koji je registrirao svoju adresu elektroničke pošte ili bilo koju drugu elektroničku adresu ili broj mobilnog telefona pri Sentenca Web. Svojom registracijom, korisnici daju svoju suglasnost na primanje takvih brošura i sadržaja. Međutim, oni mogu obavijestiti Sentenca Web u bilo koje vrijeme i bez naplate da ne žele više primati ili biti obaviješteni o gore navedenom.

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravcima ili brisanjima

 

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na sentenca7@gmail.com ili na poštansku adresu, Korzo 27/II , 51 000 Rijeka. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na sentenca7@gmail.com, ili na poštansku adresu, Korzo 27/II , 51000 Rijeka. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje

povrede prava Agenciji za zaštitu

osobnih podataka.

 

 

 

 

Kontakt podaci službenika

za zaštitu osobnih podataka:

 

 

sentenca7@gmail.com

+385 (0)98 459 866

SENTENCA

Korzo 27/II, Rijeka 51000

 

 

Direktor: Marina Škunca Fabijanić

Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,

ŠTO SU REKLI POLAZNICI TRENINGA

MIRJANA:

Svaki put kad nešto novo učim - zadovoljna sam. Makar i jedna nova informacija, nova spoznaja na nekoj edukaciji povećava moje ukupno znanje. A na MM tečaju gdje je fokus na osobnom razvoju, to povećanje je ogromno. Ponekad se sastoji u potvrdi nekih mojih intuitivnih spoznaja, nekad stečenih iskkustava, a često kao potpuno nova znanja. 

VIKTORIA:

I rated a 9 because I found out things I wouldn’t be able to ever think of on my own. It made me realise a lot of things about myself like how I think and others too. It helped me grow by me realising and accepting or retry to solve my issue based around people. I didn’t give a full 10 as I did want it to be more personalised but it was a group so :)

VLASTA: 

U procesu cjeloživotnog učenja ovo mi je bilo važno i korisno iskustvo, stepenica više na osobnom rastu. Nismo svi rođeni vođe ali neosporno da osvješćujemo tj. svjesnošću ostavljamo svoj trag (utjecaj) u svemiru. 

MASTERMIND TRENING

  • Facebook

Marina Škunca Fabijanić

licencirani životni trener 

marina.skunca.fabijanic@gmail.com

Voditielj Sentenca-club